Brevhoved.jpg

Vedtægter for Rårup Jagtforening

 1. 1.       Navn og hjemsted:

1.1. Foreningens navn er Rårup Jagtforening

1.2. Hjemsted: Hedensted Storkommune

1.3. Adresse: Den til enhver tid værende formands adresse.

 1. 2.       Formål og opgaver:

2.1. Søge vildtbestanden bevaret og forøget ved alle fornuftige midler, bl.a. ved udsætning –evt. særfredning af truede arter.

2.2. Drive skånsom og hensynsfuld jagt.

2.3. Regulere skadevoldende vildt efter jagtlovens bestemmelser.

2.4. Søge nært samarbejde med naboforeninger og enkeltpersoner til fremme for vildtets sag.

2.5. Hjælpe og rådgive med tilplantning og anlæg af forskellige vildtfremmende foranstaltninger.

2.6. Værne om miljøet og søge forhindret at ulovlig forurening finder sted.

2.7. Påvirke en så stor medlemsskare som mulig til sunde fritidsinteresser.

 1. 3.       Medlemskab:

3.1.   Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person, som har naturlig interesse i foreningen og vil overholde dennes love.

3.2.   Indmeldelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer samt ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer samt ved betaling af det fastsatte kontingent.

3.3.   Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, eller til et af bestyrelsens medlemmer senest ved udgangen af november.

3.4.   Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen der har optrådt eller handlet til skade for foreningen. Eksklusionen skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver at 2/3 af de fremmødte, stemmer herfor. Såfremt et sådant flertal ikke opnås, kan eksklusionen opnås på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de der fremmødte stemmer derfor.

3.5.   Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37

3.6.   Foreningen kan slette et medlem som er i restance med kontingent efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler

3.7.   Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 1. 4.       Kontingent:

4.1. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

4.2. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.

4.3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 1. 5.       Generalforsamlingen:

5.1.   Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

5.2.   Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indvarsles med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i de lokale blade efter bestyrelsens bestemmelse.

5.3.   Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Indkomne forslag. 
6. Beretning fra foreningens arealer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor og to revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

5.4.   Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

5.5.   Alle foreningens medlemmer har møde- og taleret på generalforsamlingen, når kontingentet er betalt.

5.6.   Enhver generalforsamlingsbeslutning træffes efter almindelig stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 1. 6.       Ekstraordinær generalforsamling:

6.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 10 ordinære medlemmer skriftligt begærer det hos formanden, med oplysning om hvilke emner der ønskes behandlet.

6.2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden til medlemmerne med mindst en uges varsel.

 1. 7.       Valg af bestyrelse:

7.1.  På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelse, til jagtforeningen for 3 år af gangen. Genvalg kan finde sted. 

7.2. Bestyrelsen består af 7 mand samt 1. og 2. suppleant som vælges for et år ad gangen.

7.3. 1. suppleant deltager i alle møder.

7.4. Bestyrelsen vælger selv sin formand og i øvrigt fordeler forretningerne imellem sig. Formand og kasserer kan ikke besættes af den samme person.

7.5. Den ordinære generalforsamling fastsætter det årlige kontingent, og træffer beslutning om hvordan foreningens pengemidler skal anvendes, efter forslag fra bestyrelsen.

7.6. Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5, 3 af 7) medlemmer af bestyrelsen begærer det.

 1. 8.       Revision

8.1. På generalforsamlingen vælges tillige en revisor samt en revisorsuppleant for 1 år ad gangen til at revidere regnskabet, som fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 1. 9.       Tegningsret

9.1. Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

9.2. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 1. 10.   Opløsning

10.1.        Beslutning om jagtforeningens opløsning kan kun på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger vedtages.

10.2.        Ved foreningens ophør bortset fra ved sammenslutning med andre foreninger – forvaltes foreningens formue, efter at alle forpligtelser er opfyldt, af Jægerforbundet i op til fem år. Stiftes en ny forening i det pågældende område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til en ny forening. I modsat tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet som skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste forenings kommune.

 1. 11.   Forholdet til Danmarks Jægerforbund

11.1.         Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen.

11.2.        Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 1. 12.   Ikrafttræden

12.1.        Foreningen er oprettet på møde i Rårup den 10 september 1931.

12.2.        Disse vedtægter der er vedtaget på generalforsamlingen den 22.02.2015 træder i kraft når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

 

Godkendt af Rårup Jagtforenings bestyrelse den:

 

Godkendt af Danmarks Jægerforbund den:

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/